Robbert's notariskantoor Alkmaar, gespecialiseerd in recht, familierecht, onroerend goed, ondernemingsrecht, splitsingsrecht, koopovereenkomst, echtscheiding en aktes.

 
Ondernemingsrecht
In dit rechtsgebied gaat het over het algemeen over ondernemers en ondernemingen. Er zijn wel wat uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de stichting en de vereniging die ook door particulieren opgericht en bestuurd kunnen worden. De oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (kortweg een BV) maakt uiteraard een groot onderdeel uit van dit rechtsgebied. Verder kunnen er nog allerlei andere zaken met een BV gebeuren, zoals bijvoorbeeld de overdracht van aandelen van een BV, of van de samenvoeging (ook wel fusie genoemd) van twee BV's of het splitsen daarvan. Uiteraard mag ook de vennootschap onder firma niet vergeten worden.

Stichting
Gelukkig gebeurt er niet alleen op ondernemingsgebied veel in Nederland, maar ook op het gebied van het organiseren van evenementen. Vaak worden deze georganiseerd door goed willende mensen die zich niet altijd realiseren wat voor risico's ze lopen om bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld te worden indien er zich tijdens het evenement een calamiteit voordoet.

Het is daarom verstandig om voor dergelijk evenement een stichting op te richten. Uiteraard wordt een stichting niet alleen daarvoor gebruikt. Vaak wordt een stichting opgericht om goede doelen te ondersteunen, of om aandelen van een BV te beheren. Daarnaast is er een mogelijkheid om een zogenaamde stichting derdengelden op te richten die voor een bepaalde organisatie de gelden beheert die deze organisatie voor derden houdt. Deze gelden vallen buiten het vermogen van de betreffende organisatie en worden dan bij een eventueel faillissement van de organisatie ook niet in het faillissement betrokken.

Vereniging
Een vereniging wordt gebruikt door mensen die zich willen organiseren om bepaalde activiteiten gezamenlijk uit te oefenen. Hierbij kun je denken aan onder andere sportverenigingen, muziekverenigingen en toneelverenigingen, maar ook aan personeelsverenigingen of belangenverenigingen. In het laatste geval kiezen mensen die in dezelfde situatie zitten ervoor om hun belangen gezamenlijk te behartigen. Dit zie je bijvoorbeeld veel bij mensen met een bepaalde ziekte, of bij mensen die bijvoorbeeld een vakantiehuisje op een bepaald park hebben.

Vennootschap onder firma
Als ondernemer begin je meestal als eenmanszaak of in een vennootschap onder firma. In het laatste geval is het van groot belang om onderling afspraken te maken en deze ook vast te leggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst kun je zonder tussenkomst van een notaris sluiten. Het heeft echter wel voordelen om deze door de notaris te laten vastleggen. Houdt één van de vennoten zich niet aan de bepalingen van de overeenkomst dan kun je pas dwingende maatregelen nemen nadat je daarvoor een uitspraak van de rechter hebt verkregen. Heb je de overeenkomst door de notaris laten vastleggen dan kun je de nakoming van de afspraken direct afdwingen, door bijvoorbeeld een dwangsom door een deurwaarde te laten incasseren.

Vervelende bijkomstigheid van een vennootschap onder firma is dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden die je zakenpartner is aangegaan.

BV
Zodra de belangen groter worden is het dan ook aan te bevelen om de onderneming onder te brengen in een BV. Op die manier word je aandeelhouder van de BV en kun je als zodanig de directie van de BV aanwijzen. Uiteraard kun je ook zelf (mede)directeur worden.

Als aandeelhouder ben je hoogstens aansprakelijk voor het bedrag waarvoor je aandelen hebt. Ofwel als je alle aandelen die je bezit ook daadwerkelijk hebt betaald, kun je hoogstens dat betaalde bedrag kwijt raken. Je kunt verder niet voor schulden van de BV aansprakelijk gesteld worden. Ook als directeur is je aansprakelijkheid beperkt. Je bent wel altijd hoofdelijk aansprakelijk voor het niet betalen van de verschuldigde belastingen, maar je bent voor de overige schulden uitsluitend aansprakelijk indien je als bestuur je taak kennelijk onbehoorlijk hebt vervuld.

Fuseren
Het komt regelmatig voor dat bedrijven en instellingen besluiten te gaan samenwerken en uiteindelijk zelfs om samen te gaan tot één organisatie. Dit kan door middel van een fusie. Er kan voor worden gekozen om de BV's samen te voegen in een gezamenlijk op te richten nieuwe BV, waarbij de bestaande aandeelhouders van de beide BV's aandelen ontvangen in de nieuwe BV. Daarnaast is het ook mogelijk dat één van de BV's wordt voortgezet en dat de andere BV ophoudt te bestaan en aan de voortzettende BV wordt toegevoegd. De aandeelhouders van de andere BV ontvangen dan weer aandelen in de voortzettende BV. In beide gevallen is sprake van een voortzetting onder algemene titel. Dit houdt in dat alle rechten en plichten die in de te fuseren BV's zitten automatisch mee over gaan op de nieuwe BV of op de voortzettende BV.

Splitsing
Soms zijn er meerdere activiteiten ondergebracht in één BV en is het uiteindelijk toch beter om deze in verschillende BV's onder te brengen. Dit kan door middel van een splitsing. Bij een splitsing is de mogelijk om te kiezen voor een afsplitsing of voor een zuivere splitsing.

Een afsplitsing heeft tot gevolg dat de betreffende BV blijft bestaan, maar dat een bepaalde activiteit wordt ondergebracht in een nieuw op te richten BV. In het geval van een zuivere splitsing houdt de oorspronkelijke BV op te bestaan en worden er nieuwe BV's opgericht waarin de verschillende activiteiten worden ondergebracht. In beide gevallen is weer sprake van een voortzetting onder algemene titel.

Wil je naar aanleiding van het vorenstaande advies van de notaris, neem dan snel contact op via telefoonnummer 072 - 527 20 60 of e-mailadres: .