Robbert's notariskantoor Alkmaar, gespecialiseerd in recht, familierecht, onroerend goed, ondernemingsrecht, splitsingsrecht, koopovereenkomst, echtscheiding en aktes.

 
Onroerend Goed
Onder deze categorie valt alles wat met bakstenen te maken heeft. Woonhuizen, appartementengebouwen, winkels en andere bedrijfspanden, maar ook zonder bakstenen, zoals bouwterreinen, (woon)boten en bijvoorbeeld een recht van erfpacht. Ook het regelen van afspraken met de buren (erfdienstbaarheden en dergelijke) valt hieronder, net als het verdelen van de eigendom van een pand en het vestigen van een hypotheekrecht.

Woonhuizen
Heb je net een woning gekocht dan wordt je daarvan eigenaar door de inschrijving van een notariële akte bij het Kadaster. Vaak gaat dit gepaard met een hypotheekakte. Hoe gaat dit in zijn werk:
 • Zo spoedig mogelijk na de aankoop onderteken je samen met de verkoper de koopovereenkomst die door de makelaar van de verkoper, of als die er niet is, door jouw makelaar, is gemaakt. Hebben beide partijen geen makelaar ingeschakeld, dan kan de notaris deze overeenkomst uiteraard ook opmaken. Nadat de je als koper en kopie hebt ontvangen van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heb je drie dagen bedenktijd. In die periode kun je een en ander nog eens goed overdenken en mag je de koop zonder opgaaf van redenen en zonder boete nog ontbinden. Van deze drie dagen mag maximaal één dag een zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn, anders wordt de termijn verlengd. Als deze dag eindigt op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

  Voorbeeld:
  Koopovereenkomst overhandigd op: Bedenktijd eindigt om 24.00 op:
  maandag donderdag
  dinsdag vrijdag
  woensdag maandag
  donderdag maandag
  vrijdag dinsdag
  zaterdag dinsdag
  zondag woensdag

  Als de laatste dag bijvoorbeeld tweede Pinksterdag is, dan eindigt de bedenktijd de dag erna, dus op dinsdag.

 • Als je hebt gekocht 'kosten koper' dan houdt dat in dat jij de notariskosten voor de overdracht moet betalen. Jij moet dan ook de notaris uitzoeken. Uiterlijk bij de ondertekening van de koopovereenkomst dien je aan de verkoper mede te delen welke notaris de opdracht krijgt om de eigendomsoverdracht te verzorgen. Heb je 'vrij op naam' gekocht dan draagt de verkoper de kosten van de notaris en bepaalt hij ook welke notaris de eigendomsoverdracht zal verzorgen.

 • Daarna regel je bij een bank of een hypotheekbemiddelaar de financiering. Uiteraard is het aan te bevelen om vóórdat je een woning koopt al wel vast bij een bank of hypotheekbemiddelaar te onderzoeken welk bedrag je kunt lenen, zodat je weet wat je maximale koopsom kan zijn.

 • Zodra de notaris de koopovereenkomst heeft ontvangen zal hij dit aan je bevestigen. Hij zal hierbij tevens vragen om kopieën van legitimatiebewijzen (tenzij hij deze al heeft ontvangen). In deze bevestiging zal hij ook een voorstel doen voor het tijdstip waarop de ondertekening van de akten op de in de koopovereenkomst vastgestelde datum zal plaatsvinden. Schikt het tijdstip niet, schroom dan niet om contact op te nemen. Doorgaans zal de afspraak naar een ander tijdstip op de dag verzet kunnen worden.

 • Na afloop van de bedenktijd kan de koopovereenkomst in het Kadaster worden ingeschreven. Dit beschermt de koper tegen problemen die na die tijd aan de kant van de verkoper kunnen ontstaan. Hierbij moet je denken aan een faillissement van de verkoper of zelfs aan diens overlijden. Het kan ook zijn dat door een schuldeiser van de verkoper beslag op het pand wordt gelegd. Is de koopovereenkomst ingeschreven in het Kadaster dan kunnen dergelijke vervelende zaken de overdracht aan jou als koper niet tegenhouden. Deze bescherming geldt voor een periode van maximaal zes maanden. Verlenging van deze periode is helaas niet mogelijk. Duurt het nog langer dan zes maanden tot de overdracht, dan moet dus gekozen worden om de koopovereenkomst meteen in te schrijven, of deze in te schrijven zes maanden voor de geplande overdrachtsdatum.


Appartementengebouwen
Veel gebouwen zijn gesplitst in appartementen. Dit houdt in dat in een pand meerdere eigenaars een zelfstandig eigendomsrecht hebben op een zelfstandig gedeelte van het pand. Daarnaast zijn alle eigenaars tezamen eigenaar van de gemeenschappelijke gedeelten van het pand (zoals bijvoorbeeld de entree, de lift en het trappenhuis). Het splitsen in appartementsrechten gebeurt bij een akte van splitsing. Daarin worden de gegevens per appartement en de onderlinge afspraken tussen de eigenaars vastgelegd. Nationale Notaris Alkmaar kan het hele traject van een splitsing voor je verzorgen, inclusief het maken van de splitsingstekening.

Zakelijk onroerend goed
Naast de transacties met betrekking tot particulier onroerend goed is er een levendige handel in zakelijk onroerend goed. Dit terrein is ook heel divers en spreidt zich uit van de overdracht van winkels tot andere bedrijfspanden, zoals loodsen, werkplaatsen enzovoorts. Het zakelijk onroerend goed is een vak apart, met heel specifieke regels. Bij de overdracht van zakelijk onroerend goed moet bijvoorbeeld altijd heel goed in de gaten gehouden worden of er omzetbelasting verschuldigd is. De levering van onroerend goed is in de regel vrijgesteld van omzetbelasting, tenzij het een bouwterrein of nieuwbouw betreft. Vaak komt het voor dat de verkoper en de koper tezamen een verzoek doen om de levering alsnog met omzetbelasting te belasten. De voors en tegens hiervan kunnen het beste in een (telefonisch) gesprek worden uitgelegd.

Bouwterreinen
Zoals hierboven al aangegeven is de overdracht van een bouwterrein enigszins afwijkend van de levering van ander onroerend goed. Eén van de verschillen is dus dat de levering met omzetbelasting is belast in plaats van met overdrachtsbelasting.

Daarnaast moeten er vaak nog zaken geregeld worden met betrekking tot de buren. Bij voorbeeld de aanleg van kabels en leidingen door jouw grond naar die van de buren. Of dat je recht krijgt om over een pad op het erf van de buren naar de weg te gaan. Dergelijke zaken worden geregeld met erfdienstbaarheden. Dit is natuurlijk niet alleen het geval bij nieuwbouw, maar er zijn nog tal van andere voorbeelden te bedenken waarbij een erfdienstbaarheid gevestigd moet worden in een bestaande situatie. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van de muur van een uitbouw of een garage op de erfgrens. Of om vast te leggen dat de buurman bepaalde bomen die op zijn erf staan niet te kort mag snoeien, of mag omhakken.

(Woon)boot
akte nodig. Een (woon)boot is doorgaans niet aan één plaats gebonden en is dan ook een roerend goed. De eigendomsoverdracht van een boot kan over het algemeen genomen dan ook zonder tussenkomst van de notaris plaatsvinden. Er is echter een hele belangrijke uitzondering. Een boot kan namelijk ook bij het Kadaster geregistreerd worden. Het wordt dan voorzien van een brandmerk en is daarmee een zogenaamd 'registergoed'. De overdracht van registergoederen kan op grond van de wet uitsluitend door een notaris worden verricht. Het voordeel is wel dat door deze inschrijving een hypotheekrecht op de boot gevestigd kan worden. Dit is het sterkste zekerheidsrecht dat een bank kan krijgen, zodat de bank ook bereid is om een hogere geldlening te verstrekken, dan wanneer er geen zekerheid voor de bank tegenover staat.

Recht van erfpacht
Veel instanties (met name bij de overheid) willen graag het gebruik van onroerend goed aan iemand afgeven, maar willen zelf wel de eigendom van het betreffende onroerend goed houden. Hiervoor zijn diverse redenen te bedenken, maar een van de redenen die momenteel erg in trek is, is het zogenaamde 'koopgarant' systeem. Gemeente geven in dat geval een stuk grond in erfpacht uit. Op deze grond worden, vaak met subsidie van deze gemeente, woningen gebouwd. De kopers hebben op deze manier een goedkopere woning. Om te voorkomen dat kopers deze goedkope panden binnen korte tijd weer met veel winst verkopen neemt de gemeente dan meestal een bepaling op dat bij verkoop van de woning binnen een bepaalde periode een gedeelte van de winst door de verkoper aan de gemeente wordt afgedragen, of dat de gemeente het recht (en soms zelfs de plicht) heeft om het pand tegen een bepaalde vooraf vastgestelde prijs terug te kopen.

Verdelingsakte
Helaas is niet elke relatie tegen het samenwonen bestand. In geval van beëindiging van de relatie is het altijd van belang om in de gaten te houden of de voormalige partners de mede-eigendom van een pand hebben. In dat geval moet namelijk deze eigendom worden toegedeeld aan één van de voormalige partners, of het pand moet verkocht worden. Is het de bedoeling dat één van de voormalige partners de eigendom van het pand verkrijgt, dan dient de eigendom van het pand aan deze partner te worden toegedeeld. Hiervoor is een verdelingsakte nodig. In deze akte worden naast de zaken aangaande de eigendom ook allerlei andere zaken tussen partijen vastgelegd.

Hypotheekrecht
De bovenstaande situaties gaan heel vaak gepaard met de vestiging van een hypotheekrecht. Dit recht wordt ten behoeve van een bank gevestigd op een registergoed en geeft aan die bank het recht om de woning te mogen verkopen onder expliciet vastgestelde voorwaarden. Hierdoor wordt voor de bank de kans de ze het geld uiteindelijk wel weer terug krijgen groter.

Wil je naar aanleiding van het vorenstaande advies van de notaris, neem dan snel contact op via telefoonnummer 072 - 527 20 60 of e-mailadres: .